เกียรตินาคินภัทร สินเชื่อกู้ซื้อบ้าน คอนโด

เกียรตินาคินภัทร สินเชื่อกู้ซื้อบ้าน คอนโด ความสุขเริ่มด้วยการมีบ้านดีๆ

JustCar เว็บไซต์สำหรับ ซื้อ-ขายรถมือสอง อันดับ 1 ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด

สินเชื่อกู้ซื้อบ้านและคอนโดที่เสนอโดยธนาคารเกียรตินาคินภัทรเป็นทางเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับการทำให้ความฝันเรื่องการมีบ้านเป็นจริง ด้วยเงื่อนไขที่น่าพอใจและการสนับสนุนที่เต็มเปี่ยมด้วยความยืดหยุ่นดอกเบี้ยต่ำที่ช่วยลดภาระการผ่อนชำระทุกรอบ ทำให้การทำฝันเป็นเจ้าบ้านกลายเป็นจริงกลายเป็นเรื่องที่เป็นไปได้มากขึ้น

ธนาคารเกียรตินาคินภัทรให้สิ่งที่เหมาะกับความต้องการและสภาพการเงินของท่าน ทั้งแบบดอกเบี้ยลอยตัวที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามตลาดและแบบดอกเบี้ยคงที่ที่ให้ความมั่นใจและความสงบสุขใจในการชำระเงินที่คงที่ตลอดระยะเวลา วงเงินอเนกประสงค์ หากคุณต้องการเพิ่มวงเงินเพื่อค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่นๆ เช่น การตกแต่งบ้านหรือการซื้อเฟอร์นิเจอร์ คุณสามารถขอวงเงินเพิ่มเติมได้อย่างสะดวกสบาย

อนุมัติรวดเร็ว คุณจะได้รับคำตอบเกี่ยวกับการอนุมัติวงเงินและอัตราผ่อนชำระภายในเวลาไม่เกิน 3-7 วันทำการ ทำให้คุณสามารถวางแผนการซื้อบ้านหรือคอนโดได้อย่างมั่นใจและรวดเร็ว ดังนั้น สินเชื่อซื้อบ้านและคอนโดจากธนาคารเกียรตินาคินภัทรเป็นทางเลือกที่ยอดเยี่ยมที่สุดในการทำให้ความฝันของคุณเกี่ยวกับการเป็นเจ้าบ้านกลายเป็นจริงได้ลงมาแก่คุณอย่างง่ายดายและสะดวกสบาย

 1. วงเงินอนุมัติสูงสุด 50 ล้านบาท
 2. วงเงินอนุมัติสูงสุด110%
 3. ระยะเวลาการผ่อนสูงสุด40 ปี
 4. กู้ร่วมสูงสุด 4 คน
ตารางดอกเบี้ย kkp


คำเตือน: การกู้เงินควรจำกัดเพียงเท่าที่จำเป็นและมีความสามารถในการชำระคืนได้เท่านั้น

โปรดทราบว่าเงื่อนไขการกู้เงินมีการกำหนดโดยธนาคารซึ่งเป็นผู้ให้บริการ โดยมีรายละเอียดดังนี้:

 1. วงเงินกู้เคหะและวงเงินกู้อเนกประสงค์: การกู้เงินแบ่งออกเป็นวงเงินกู้เคหะ 100% และวงเงินกู้อเนกประสงค์ 10% โดยเงื่อนไขและข้อกำหนดจะเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดขึ้น
 2. ระยะเวลาการกู้ยืม: สำหรับโครงการที่ธนาคารกำหนด, ระยะเวลาการกู้ยืมสูงสุดคือ 40 ปี (สำหรับคอนโดมิเนียมที่ราคาตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป หรือราคาซื้อขายหรือราคาประเมินอย่างใดอย่างหนึ่งที่ต่ำกว่านั้น) และสำหรับโครงการที่ธนาคารไม่กำหนด, ระยะเวลาการกู้ยืมสูงสุดคือ 30 ปี

โปรดระมัดระวังและศึกษาข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดที่ธนาคารกำหนดไว้ก่อนทำการยื่นคำขอกู้เงินเพื่อความเข้าใจและการตัดสินใจที่แม่นยำที่สุดในการเข้ายื่นคำขอกู้เงิน

วงเงินกู้และระยะเวลาอนุมัติ สินเชื่อบ้าน ธนาคารเกียรตินาคินภัทร (กรณีซื้อบ้านใหม่ และคอนโดมิเนียม)

วงเงินกู้

 1. วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 100% ของราคาซื้อขายหรือราคาประเมินอย่างใดต่ำกว่า
 2. สำหรับกรณีที่ราคาซื้อขายมีมูลค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 10 ล้านบาท วงเงินกู้สูงสุดจะถูกจำกัดที่ 80% ของราคาซื้อขายหรือราคาประเมินอย่างใดต่ำกว่า

ระยะเวลาผ่อนชำระ

ผ่อนชำระนานสูงสุดถึง 40 ปี

วงเงินกู้ และระยะเวลาอนุมัติ
วงเงินกู้ที่ได้รับการอนุมัติสูงสุดคือ 50 ล้านบาท โดยธนาคารจะติดต่อกลับเพื่อแจ้งผลการอนุมัติเบื้องต้นภายในระยะเวลา 3 วันทำการ หลังจากที่ได้รับเอกสารประกอบการขอสินเชื่อครบถ้วนโดยคำนึงถึงเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดไว้ในการพิจารณาสินเชื่อ

ประเภทหลักประกันที่ให้บริการสินเชื่อ

รายการที่ให้บริการสินเชื่อที่เกี่ยวข้องกับที่อยู่อาศัยรวมถึงบ้านเดี่ยว, บ้านแฝด, ทาวน์โฮม, ทาวน์เฮ้าส์, อาคารพาณิชย์ที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัย, และคอนโดมิเนียม รวมถึงบริการสินเชื่อสำหรับการซื้อ การจัดสรร หรือการสร้างโครงการที่เกี่ยวข้องกับที่อยู่อาศัยดังกล่าวในส่วนของสินเชื่อที่ธนาคารเกียรตินาคินภัทให้บริการลูกค้าโดยตรง โดยจะแตกต่างกันไปตามนโยบายและเงื่อนไขของแต่ละธนาคารหรือสถาบันการเงิน

คุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อ

ผู้มีรายได้ประจำ

 1. สัญชาติไทย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 2. อายุงานปัจจุบันรวมอายุงานเดิมไม่ต่ำกว่า 1 ปี
 3. รายได้หลักต้องไม่ต่ำกว่า 10,000 บาท/เดือน และรายได้รวมทั้งหมดต้องไม่ต่ำกว่า 15,000 บาท/เดือน (ต่อผู้กู้ 1 คน)
 4. ไม่มีประวัติหนี้ค้างชำระ และไม่มีประวัติถูกดำเนินคดีแพ่งและอาญา

เจ้าของธุรกิจ

 1. สัญชาติไทย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 2. ประกอบธุรกิจมาไม่ต่ำกว่า 2 ปี
 3. มีรายได้ไม่ต่ำกว่า 15,000 บาทต่อเดือน
 4. ไม่มีประวัติหนี้ค้างชำระ และไม่มีประวัติถูกดำเนินคดีแพ่งและอาญา
 5. ต้องไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือไร้ความสามารถ

เอกสารประกอบการพิจารณาสินเชื่อ
เอกสารแสดงตน

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / Passport (2 ชุด)
 2. ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
 3. สำเนาทะเบียนสมรส / ใบหย่า / ใบมรณบัตรของคู่สมรส (ถ้ามี)

เอกสารสำหรับผู้มีรายได้ประจำ

 1. สลิปเงินเดือน / หนังสือรับรองเงินเดือน (อายุไม่เกิน 2 เดือน)
 2. Bank Statement บัญชีเงินเดือน (6 เดือนล่าสุด)

เอกสารสำหรับผู้มีอาชีพอิสระ / เจ้าของธุรกิจ

 1. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ และสำเนาหนังสือบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (อายุไม่เกิน 3 เดือน)
 2. Bank Statement บัญชีเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจ (6 เดือนล่าสุด)
 3. Bank Statement บัญชีหมุนเวียนส่วนของผู้กู้ (6 เดือนล่าสุด)
 4. แผนที่สถานที่ประกอบธุรกิจ

เอกสารแสดงหลักประกัน

 1. สำเนาโฉนดหลักประกัน / สำเนาหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด
 2. สำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย / สำเนาใบจอง
 3. แผนที่ที่ตั้งหลักประกัน
 4. แบบบ้าน + ผังโครงการ (กรณีซื้อโครงการจัดสรร)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *