สินเชื่อ โครงการบ้าน ธอส. แสนสุข

สินเชื่อ โครงการบ้าน ธอส. แสนสุข ปี 2567

JustCar เว็บไซต์สำหรับ ซื้อ-ขายรถมือสอง อันดับ 1 ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด


สินเชื่อโครงการบ้าน “ธอส. แสนสุข” มีกำหนดระยะเวลาในการยื่นคำขอกู้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 และกำหนดระยะเวลาในการอนุมัติและทำนิติกรรมภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2567 โดยธนาคารจะสงวนสิทธิ์ในการกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของโครงการก่อนกำหนดหากได้มีการให้สินเชื่อเต็มวงเงินของโครงการแล้ว โดยเป็นการแสดงถึงการให้บริการที่มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ลูกค้าได้รับบริการที่ดีที่สุดในการดำเนินการขอสินเชื่อในโครงการนี้

วัตถุประสงค์ในการยื่นกู้สำหรับกรณีกู้ใหม่มีดังนี้

 1. เพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคารหรือห้องชุด
 2. เพื่อปลูกสร้างอาคารหรือซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคาร
 3. เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมอาคารหรือห้องชุดจากสถาบันการเงินอื่น
 4. เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินเปล่าจากสถาบันการเงินอื่นพร้อมปลูกสร้างอาคาร
 5. เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมอาคารจากสถาบันการเงินอื่นและปลูกสร้างอาคารหรือต่อเติมหรือขยายหรือซ่อมแซมอาคาร
 6. เพื่อซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวข้องเพื่อการอยู่อาศัยพร้อมกับการขอกู้ในวัตถุประสงค์หลัก
 7. เพื่อชำระหนี้ที่เกี่ยวข้องกับที่อยู่อาศัยพร้อมกับการขอกู้ในวัตถุประสงค์ตามรายการที่ 3, 4, และ 5
 8. เพื่อชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ (MRTA) พร้อมกับการขอกู้ในวัตถุประสงค์หลัก

หมายเหตุ : นิยามคำว่า “อาคาร” หมายถึง บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ และอาคารพาณิชย์เพื่อที่อยู่อาศัย ยกเว้นบ้านเช่าและแฟลต

วงเงิน / ระยะเวลากู้ สินเชื่อ โครงการบ้าน ธอส. แสนสุข

1.วงเงินให้กู้สูงสุดไม่เกิน 2,500,000 บาทต่อรายต่อหลักประกัน

ระยะเวลากู้ สินเชื่อ ธอส.

1.ไม่น้อยกว่า 3 ปี และไม่เกิน 40 ปี และอายุผู้กู้รวมกับจำนวนปีที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี ยกเว้นข้าราชการตุลาการ อัยการ หรืออื่นๆ ที่มีอายุเกษียณมากกว่า 60 ปี ให้ใช้อายุของผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 75 ปี

อัตราดอกเบี้ย สินเชื่อ โครงการบ้าน ธอส. แสนสุข

(1) วัตถุประสงค์เพื่อที่อยู่อาศัย/ชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ (MRTA)

อัตราดอกเบี้ย สินเชื่อ โครงการบ้าน ธอส. แสนสุข
ปีอัตราดอกเบี้ย
ปีที่ 1 – ปีที่ 23.25% ต่อปี
ปีที่ 34.25% ต่อปี
ปีที่ 4 – ปีที่ 5MRR-2.50% ต่อปี
ปีที่ 6 – ปีที่ 7MRR-2.00% ต่อปี
ปีที่ 8 จนถึงตลอดอายุสัญญา
– กรณีลูกค้าสวัสดิการMRR-1.00% ต่อปี
– กรณีลูกค้ารายย่อยทั่วไปMRR-0.75% ต่อปี
– กรณีชำระหนี้/ซื้ออุปกรณ์ฯMRR
อัตราดอกเบี้ย สินเชื่อ โครงการบ้าน ธอส. แสนสุข

(2) วัตถุประสงค์เพื่อซื้ออุปกรณ์ฯ พร้อมกับการขอกู้ในวัตถุประสงค์หลักที่มีการแบ่งจ่ายเงินกู้เป็นงวดตามผลงานการก่อสร้าง บัญชีซื้ออุปกรณ์ฯ ให้ใช้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

อัตราดอกเบี้ย สินเชื่อ โครงการบ้าน ธอส. แสนสุข
ปีอัตราดอกเบี้ย
ปีที่ 1 จนถึงตลอดอายุสัญญาMRR

อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา (EIR)

–  กรณีลูกค้าสวัสดิการ      =  4.732%
–  กรณีลูกค้ารายย่อย        =  4.829%                  
–  กรณีซื้ออุปกรณ์            =  5.035%

หมายเหตุ 

 1. MRR ตามประกาศธนาคาร
 2. อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา (Effective Interest Rate: EIR) 
  อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงที่ระบุเป็นเพียงตัวอย่างที่คำนวณตามเงื่อนไขที่ใช้ในฉบับนี้เท่านั้น ซึ่งอาจมีความแตกต่างกันตามเงื่อนไขการกู้ยืมของลูกค้าแต่ละราย โดยคำนวณจากสมมติฐานวงเงินกู้ 1 ล้านบาท ระยะเวลากู้ 20 ปี ผ่อนชำระตามเงินงวดของผลิตภัณฑ์

ค่าธรรมเนียม

 • เป็นไปตามประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์

คุณสมบัติ / เอกสารที่ใช้สมัคร

คุณสมบัติผู้กู้

 • เป็นลูกค้ารายย่อยทั่วไป หรือเป็นลูกค้าที่ใช้สิทธิตามข้อตกลงโครงการสวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยประเภทไม่มีเงินฝาก (หักเงินเดือน)

เอกสารส่วนบุคคล

 • บัตรประจำตัวประชาชน / บัตรข้าราชการ
 • ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
 • สำเนาทะเบียนสมรส / ใบหย่า / ใบมรณะบัตร (ถ้ามี)
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี)
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนคู่สมรส (ถ้ามี)

เอกสารทางการเงิน

พนักงานประจำ

 • หนังสือรับรองเงินเดือน
 • สลิปเงินเดือนหรือหลักฐานการรับเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน
 • สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน

ผู้ประกอบอาชีพอิสระ

 • สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 12 เดือน / หลักฐานแสดงฐานะการเงินอื่นๆ (พร้อมเอกสารฉบับจริง)
 • สำเนาทะเบียนการค้า / ทะเบียนบริษัท / ห้างหุ้นส่วน
 • หลักฐานการเสียภาษีเงินได้
 • รูปถ่ายกิจการ
 • สำเนาใบประกอบวิชาชีพ

เอกสารหลักประกัน

 • สำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย / สัญญาวางมัดจำ  /สัญญาเช่าซื้อการเคหะและหนังสือรับรองยอดคงเหลือ (กรณีซื้อ)
 • สำเนาสัญญากู้เงิน และสำเนาสัญญาจำนองกับสถาบันการเงินเดิม(กรณีไถ่ถอนจำนอง)
 • หลักฐานการเป็นเจ้าของอาคาร
 • สำเนาหนังสือสัญญาขายที่ดินฉบับกรมที่ดิน
 • สำเนาโฉนดที่ดิน / น.ส.3ก. / หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ห้องชุด (อช.2) ทุกหน้า  
 • ใบอนุญาตปลูกสร้าง / ต่อเติม
 • แบบแปลน
 • ใบประมาณการปลูกสร้าง / สัญญาว่าจ้างก่อสร้าง
 • อื่นๆ (ถ้ามี)

หมายเหตุ **  ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการขอเอกสารต่าง ๆ ของผู้กู้เพิ่มเติม เพื่อใช้ประกอบพิจารณาการให้สินเชื่อของธนาคาร **

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *