เปิดรับสมัครอบรม คปอ. คณะกรรมการความปลอดภัยในการทำงานระดับสูง จองอบรมวันนี้ รับส่วนลดสูงสุด 50%

JustCar เว็บไซต์สำหรับ ซื้อ-ขายรถมือสอง อันดับ 1 ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด

คปอ หรือ คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน คือ คณะกรรมการที่มีหน้าที่ในการดูแลและควบคุมเรื่องความปลอดภัยและสุขภาพในสถานที่ทำงาน หน้าที่หลักของคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย เป็นการให้คำแนะนำและกำหนดมาตรฐานในการดูแลและป้องกันอันตรายในที่ทำงาน

คณะกรรมการจะประกอบด้วยตัวแทนจากผู้บริหารและลูกจ้างที่เป็นตัวแทนของคนงาน เพื่อให้มีการเข้าร่วมในกระบวนการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องความปลอดภัยและสุขภาพในที่ทำงานอย่างครบถ้วนและครอบคลุมทุกด้านที่เกี่ยวข้อง

คปอ มีหน้าที่กำหนดแนวทาง มาตรฐาน และเกณฑ์ในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยและอาชีวอนามัย คปอ มีหน้าที่ตรวจสอบและตรวจสอบการปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบความเป็นไปตามมาตรฐานและแนวทางความปลอดภัย

หลักสูตรการอบรมคปอ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รู้หน้าที่ บทบาทหน้าที่ของตนเอง ในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ คปอ เพื่อนำองค์ความรู้ไปพัฒนาและปรับปรุงแผนโครงการด้านความปลอดภัยภายในสถานประกอบกิจการต่างๆ

หลักสูตรการอบรมคปอ มีรายละเอียดดังนี้

 1. วิทยากรผู้บรรยาย วิทยากรทุกคนได้รับอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 2. ระยะเวลาอบรมคปอ เป็นระยะเวลา 2 วัน (12 ชั่วโมง)
 3. เนื้อหาหลักสูตอบรม ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้เนื้อหาตามกฎหมาย ครบ 3 หมวดวิชา ได้แก่ การบริหารคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานในสถานประกอบการอย่างมีคุณภาพ
 4. การดำเนินการหรือวิธีการฝึกอบรม บรรยายประกอบภาพสไลด์, การสาธิต, ฝึกปฏิบัติและการทดสอบ (ต้องสอบผ่านเกณฑ์ที่กำหนด)
 5. กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานในสถานประกอบการ
 6. ราคาของหลักสูตร ปกติ 25,000 บาท หากสมัครจองอบรมวันนี้ ลดสูงสุด 50%

เนื้อหาตามกฎหมาย หลักสูตร คปอ. 3 หมวดวิชา ดังนี้

หมวดหมู่ที่ 1 การบริหารจัดการคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

 • บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคปอ.
 • การจัดประชุมคปอ.
 • การวางแผนงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 • การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

หมวดหมูที่ 2 กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

 • พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2551
 • พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2537
 • กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

หมวดหมู่ที่ 3 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

 • การตรวจสอบสถานประกอบการ
 • การเสนอแนะแนวทางการป้องกันอันตราย อาชีพโรค และอุบัติเหตุ
 • การให้ความรู้ ฝึกอบรม และแนะนำพนักงาน
 • การแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 • การรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บริหาร

ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานออกตามความในมาตรา 43 ของพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2551 เพื่อกำหนดหลักสูตรการฝึกอบรม คุณสมบัติวิทยากร และการดำเนินการฝึกอบรมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการ

มาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2551 ว่าด้วยเรื่องดังต่อไปนี้

1. สั่งให้หยุดการกระทำที่ฝ่าฝืน

พนักงานตรวจความปลอดภัยมีอำนาจสั่งให้หยุดการกระทำใดๆ ของนายจ้าง ลูกจ้าง หรือบุคคลอื่น ที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2551 หรือกฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้

2. ปฏิบัติให้ถูกต้องหรือเหมาะสม

พนักงานตรวจความปลอดภัยมีอำนาจสั่งให้นายจ้าง ลูกจ้าง หรือบุคคลอื่น แก้ไข ปรับปรุง หรือปฏิบัติให้ถูกต้องหรือเหมาะสม

3. สั่งให้หยุดการใช้เครื่องจักร อุปกรณ์ อาคาร สถานที่ ที่meให้เกิดอันตราย

พนักงานตรวจความปลอดภัยมีอำนาจสั่งให้นายจ้างหยุดการใช้เครื่องจักร อุปกรณ์ อาคารสถานที่ หรือผูกมัดประทับตราสิ่งที่อาจจะก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรง

4. รายงานต่อคณะกรรมการความปลอดภัย

พนักงานตรวจความปลอดภัยมีหน้าที่รายงานผลการตรวจสอบ และการดำเนินการตามมาตรา 43 ต่อคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการ

5. อำนาจอื่นตามที่กฎหมายกำหนด

พนักงานตรวจความปลอดภัยยังมีอำนาจอื่นตามที่กฎหมายกำหนด

ตัวอย่างการใช้อำนาจตามมาตรา 43

 • พนักงานตรวจความปลอดภัยพบว่านายจ้างไม่ได้จัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้กับลูกจ้าง พนักงานตรวจความปลอดภัยสามารถสั่งให้นายจ้างจัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้กับลูกจ้างภายในระยะเวลาที่กำหนด
 • พนักงานตรวจความปลอดภัยพบว่าเครื่องจักรในสถานประกอบกิจการมีสภาพชำรุด พนักงานตรวจความปลอดภัยสามารถสั่งให้นายจ้างหยุดการใช้เครื่องจักรดังกล่าวจนกว่าจะซ่อมแซมเสร็จสิ้น
 • พนักงานตรวจความปลอดภัยพบว่าสถานประกอบกิจการมีสภาพที่อาจจะก่อให้เกิดอันตรายต่อลูกจ้าง พนักงานตรวจความปลอดภัยสามารถสั่งให้นายจ้างดำเนินการแก้ไขจนกว่าสถานประกอบกิจการจะมีสภาพที่ปลอดภัย

เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ จป ตำแหต่ง คณะกรรมการความปลอดภัย (คปอ.)

ขอบคุณที่สนใจในการอบรมความปลอดภัยในการทำงานระดับสูงของเรา คปอ. การจองวันนี้จะได้รับส่วนลดสูงสุดถึง 50% นี่เป็นโอกาสที่ดีที่จะเพิ่มความรู้และทักษะในการทำงานที่ปลอดภัยในระดับสูง

เพื่อทำการจอง, คุณจะต้องให้ข้อมูลดังนี้

 1. ชื่อและนามสกุล
 2. อีเมล
 3. หมายเลขโทรศัพท์
 4. วันที่ที่คุณต้องการเข้าร่วมอบรม

โปรดทราบว่าข้อมูลทั้งหมดนี้จะถูกจัดการอย่างปลอดภัยและจะไม่ถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดนอกจากการจอง อบรม คปอ หลังจากนั้นจะมีขั้นตอนขอเอกสารเพื่อสมัครอีกครั้ง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *